ABC alergii TESTY ALERGICZNE

Problemy z alergią – rozpoznanie alergii pokarmowej i leczenie anafilaksji

rozpoznanie alergii pokarmowej

Podczas konferencji, której patronowaliśmy, podjęto szereg istotnych problemów dotyczących diagnozowania i leczenia alergii m.in. w zakresie alergii pokarmowej.

Rozpoznanie alergii pokarmowej

Dużą wartość diagnostyczną mają próby prowokacyjne – szczególnie podwójnie ślepa próba prowokacji, (DBPCFC), która została uznana za złoty standard diagnostyczny w alergii i nietolerancji pokarmowej.

Fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne wyniki nie przekraczają 5% wykonywanych prób. Niezwykle ważne dla prawidłowej interpretacji wyników tej próby są: miejsce jej przeprowadzenia, standaryzacja sposobu i ilości podawanego pokarmu(odstępy czasowe, maskowanie), uwzględnienie występujących wcześniej reakcji anafilaktycznych, obecność objawów atopii, wyniki wykonanych wcześniej punktowych testów skórnych. Problemem może być odmowa wyrażenia zgody przez rodziców dzieci lub samych pacjentów, konieczna do wykonania próby.

rozpoznanie alergii pokarmowejDBPCFC umożliwia identyfikację pokarmu odpowiedzialnego za objawy niepożądanych reakcji pokarmowych, eliminację czynnika subiektywnego oraz pozwala ocenić, jak skuteczne jest zastosowanie leczenia dietą eliminacyjną i leczenia farmakologicznego. Badanie to jest obiektywne i niezbędne do uniknięcia zbyt powszechnego rozpoznawania alergii na podstawie nieprecyzyjnych danych z wywiadu i nie zawsze powtarzalnych wyników badań immunologicznych (K. Zeman, A.Stańczyk-Przyłuska)

Diagnozowanie i leczenie anafilaksji

aktualnie problem anafilaksji dotyczy od 0,05% do 2% populacji, a największą liczbę zachorowań obserwuje
się u dzieci i młodzieży. Niestety nadal rozpoznawana jest zbyt rzadko, zwłaszcza w czasie pierwszych objawów i tym samym leczenie nie jest optymalne.

Niemowlęta nie zgłaszają dolegliwości sugerujących anafilaksję, a pewne jej objawy występują w tym wieku dość często (np. ulewanie, wymioty, kolkowe bóle brzucha, luźne stolce, niepokój) i ich interpretacja jest trudna. Anafilaksja u małych dzieci pojawia się po raz pierwszy i konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki różnicowej. Z kolei młodzież często nie przestrzega zaleceń unikania alergenów wywołujących objawy i odmawia noszenia przy sobie zestawu przeciwwstrząsowego.

Problemem jest zabezpieczenie dzieci ze zwiększonym ryzykiem anafilaksji w środowisku przedszkolnym i szkolnym, z uwagi na potencjalne zagrożenie alergenami oraz ze względu na problemy organizacyjne i regulacje prawne, związane z ewentualną interwencją.

Wśród czynników wywołujących anafilaksję u niemowląt największe znaczenie mają pokarmy, zwłaszcza podawane bezpośrednio, czasem spożywane przez matkę i przechodzące do jej mleka. Rzadziej przyczyną objawów jest kontakt z alergenem przez skórę lub inhalacja cząstek lotnych pokarmów. Inne czynniki wywołujące objawy to leki(antybiotyki beta-laktamowe, leki przeciwgorączkowe), lateks, użądlenia przez owady, alergeny wziewne, szczepionki, bodźce działające na drodze niemmunologicznej.

rozpoznanie alergii pokarmowejNie są dostępne ampułkostrzykawki z adrenaliną w dawce mniejszej niż 0,15 mg, a więc u dzieci z masą ciała poniżej 15 kg konieczne jest indywidualne przygotowanie leku.

Dwufazowy lub przewlekający się przebieg wstrząsów i objawów anafilaksji wymusza wyposażenie pacjentów w więcej niż jedną ampułkostrzykawkę adrenaliny. Standardowa długość igły w ampułkostrzykawkach
okazuje się niewystarczająca dla chorych otyłych. Nie wszyscy chorzy odpowiadają też na iniekcje adrenaliny – prowadzi się badania nad wprowadzeniem innych niż tryptaza i histamina markerów anafilaksji (A.Bręborowicz)

Przeczytaj też o wstrząsie anafilaktycznym

Dowiedz się więcej o alergii na pokarmy z książki Wyd. Mediton Alergia na pokarmy