Azelastin spray do nosa

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Azelastin POS, 1mg/ml, aerozol do nosa, roztwór.

2.SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY LEKU. Roztwór zawierający 1 mg/ml chlorowodorku azelastyny. Każde naciśnięcie pompki dozującej (jedna dawka) dostarcza 0,14 ml roztworu, który zawiera 0,14 mg azelastyny chlorowodorku.

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA. Aerozol do nosa, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór.

4.SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Azelastin POS jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania. Należy stosować jedno rozpylenie aerozolu Azelastin POS do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Odpowiada to dawce dobowej 0,56 mg azelastyny chlorowodorku. Azelastin POS stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Nie należy stosować Azelastin POS u dzieci w wieku poniżej 6 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. Podanie donosowe. Przed zastosowaniem zdjąć nakładkę ochronną. Nacisnąć pompkę do momentu rozpylenia aerozolu (zazwyczaj raz lub dwa razy). W taki sposób produkt jest gotowy do zastosowania. Wprowadzić końcówkę do otworu nosowego i nacisnąć pompkę jednocześnie lekko wdychając powietrze. Rozpylić aerozol raz do każdego otworu nosowego. Podczas rozpylania aerozolu trzymać głowę prosto i nie odchylać jej podczas zastosowania. Ze względów higienicznych, wytrzeć końcówkę każdorazowo po rozpyleniu i założyć nakładkę ochronną. Azelastin POS powinien być stosowany wyłącznie przez jedną i tę samą osobę. Azelastin POS można stosować do momentu ustąpienia dolegliwości, jednakże nie należy go stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

4.3. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną azelastyny chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania. Azelastin POS nie jest odpowiedni do leczenia przeziębienia ani grypy. Numer pozwolenia do dopuszczenie do obrotu 23113.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Sygnatura ALL/07/2020  Data sporządzenia 9.03.2020 r.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

URSAPHARM Poland sp. z o.o.

Malarska 6, 05-092 Łomianki, Poland