KONKURSY Życie z alergią

Regulamin konkursu z Neoglandyną Plus

Regulamin: Test konsumencki dermokosmetyków Bioderma Atoderm Intensive

1.       POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.      Organizatorem konkursu pod nazwą „Wygraj Neoglandynę Plus i zadbaj o swoją skórę od wewnątrz!” (dalej zwanego „Konkursem”) jest Incell Media Group Krzysztof Jaciw z siedzibą w Opolu, adres: ul. Żniwna 3, 45-763 Opole, NIP 754 260 54 82, (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2.      Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.      Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej Mojealergie.pl .

1.4.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.      W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin wyżej wymienionych osób i osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

2.       CZAS TRWANIA KONKURSU

2.1.    Konkurs będzie przeprowadzony na portalu Mojealergie.pl. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się w dniu 30.04.2019 r. na stronie internetowej Mojealergie.pl

2.2.    Konkurs będzie trwał w dniach od 30.04.2019 do 13.05.2019 r. do godz. 23:59 i tylko w tym okresie można dokonywać zgłoszeń do Konkursu.

2.3     Rozwiązanie Konkursu nastąpi nie później jak do końca dnia 20.05.2019 r. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail.

3.       PRZEBIEG KONKURSU

3.1.      W celu wzięcia udziału w Konkursie uczestnik powinien: wymyślić hasło reklamowe dla Neoglandyny Plus i przesłać je za pośrednictwem specjalnego formularza, link do niego znajduje się w artykule konkursowym na portalu Mojealergie.pl. Nagrodzimy autorów najlepszych sloganów.

3.2.      Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz, tj., może przesłać tylko jedno zgłoszenie do Konkursu i może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.4.      Odpowiedzi na zadanie konkursowe powinny być unikalnymi treściami, stworzonymi przez uczestnika specjalnie na potrzeby Konkursu. W szczególności Odpowiedzi nie mogą być publikowane w innych serwisach internetowych ani być zgłaszane do innych konkursów. Treść Odpowiedzi nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa ani praw osób trzecich, jak również nie może zawierać zwrotów powszechnie uznanych za obelżywe. Odpowiedzi na zadanie konkursowe niespełniające wymogów Regulaminu będą wykluczane z Konkursu przez Organizatora.

3.5.     Najciekawsze hasła reklamowe wybierze Przyrzekający nagrody, którym jest Tymofarm Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, kierując się swoimi subiektywnymi odczuciami.

3.6.      Przyrzekający nagrody, spośród wszystkich zgłoszeń do Konkursu, wybierze 10 najciekawszych sloganów reklamowych.

3.7.      Przy wyborze najlepszej Odpowiedzi Przyrzekający nagrody będzie się kierować własnym uznaniem, biorąc pod uwagę walory artystyczne Odpowiedzi, w szczególności oryginalność i pomysłowość uczestnika – autora Odpowiedzi, oraz adekwatność Odpowiedzi do tematu zadania konkursowego. Decyzje Komisji są ostateczne. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.

4.          Prawa autorskie. Dane osobowe

4.1.      Uczestnik niniejszym oświadcza, że: (i) jest jedynym autorem Odpowiedzi zgłoszonej przez niego do Konkursu; (ii) Odpowiedź nie narusza praw osób trzecich; (iii) przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi; (iv) Odpowiedź nie stanowi opracowania w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.2.      Z chwilą dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celu zamieszczenia Odpowiedzi w serwisie, na czas trwania Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

1)          zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)          publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet), w tym w serwisach mobilnych i w aplikacjach mobilnych.

4.3.      Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, z chwilą zawiadomienia laureata o wygranej w Konkursie, udziela Organizatorowi, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na okres 5 lat, bez ograniczeń terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.2 powyżej oraz:

1)          wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu;

2)          wykorzystanie Utworu i jego fragmentów w celach promocyjnych i reklamowych, we wszelkich formach reklamy i promocji, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych, i innych formach promocji, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt;

3)          wykonywanie autorskiego prawa zależnego do Utworu (rozporządzanie i korzystanie z opracowania Utworu) wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszym pkt.

4.4.      Laureat wyłoniony w wyniku procedury opisanej w pkt 3 Regulaminu, zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem, na zasadzie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej w Konkursie Odpowiedzi, zwanej dalej „Utworem”, na Organizatora na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili przeniesienia praw, w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.3 powyżej. Z chwilą zawarcia ww. umowy licencja na rzecz Organizatora / Przyrzekającego nagrody, o której mowa w pkt 4.3, wygasa.

4.5.      Uczestnik i laureat wyrażają niniejszym zgodę na rozpowszechnianie Utworu bez oznaczania imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (nickiem) autora – uczestnika lub laureata. Przy czym w artykule wynikowym zostaną zacytowane nagrodzone slogany, a ich autorzy opisani imieniem i pierwszą literą nazwiska.

4.6.          Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Organizator oświadcza, że będzie przetwarzał dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres zamieszkania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

5.          NAGRODY

5.1.      Każdy z 10 Laureatów Konkursu otrzyma 1 opakowanie Neoglandyny Plus, które zawiera 100 kapsułek. Rynkowa wartość produktu wynosi 40 zł.

5.2.      Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej 20.05.2019 r. za pośrednictwem poczty e-mail.

5.3.      Z uwagi na to, że wartość każdej z nagród nie przekracza kwoty 40 zł, są one objęte zwolnieniem z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2010 r. nr 51, poz. 307).

5.4.      Nagrody do poszczególnych laureatów zostaną wysłane pocztą lub przesyłką kurierską na koszt Organizatora pod adres zamieszkania wskazany przez laureata w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, najpóźniej w terminie 28 dni od dnia powiadomienia laureata o wygranej.

5.5.      W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.

5.6.      Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody.

6.          POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

6.1.      Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj., od ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: redakcja@mojealergie.pl, lub w formie pisemnej na adres Organizatora: Incell Media Group ul. Żniwna 3 kod 45-763 Opole z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs z Neoglandyną Plus”.

6.2.      Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

6.3.      Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

6.4.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

6.5.      Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 1 2