Ministerstwo Zdrowia zapowiada program dla chorych na ciężką astmę alergiczną

Projekt programu terapeutycznego zostanie przekazany prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych celem wydania rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie zakwalifikowania go jako świadczenia gwarantowanego. Minister zdrowia podejmie negocjacje cenowe z producentem leku dla astmatyków.

Resort przypomina, że pacjenci chorzy na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mają zapewniony dostęp do świadczeń gwarantowanych w postaci produktów leczniczych w ramach wykazów leków refundowanych.

Aktualne wykazy leków refundowanych w ramach choroby przewlekłej:

  • astma,
  • przewlekła obturacyjna choroba płuc,
  • eozynofilowe zapalenie oskrzeli

obejmują takie grupy substancji czynnych jak: glikokortykosteroidy wziewne, też w połączeniu z beta2-mimetykiem z ryczałtową odpłatnością pacjenta oraz leki przeciwleukotrienowe z 30 proc. odpłatnością pacjenta.
Natomiast w ramach wykazów leków uzupełniających z 50 proc. odpłatnością pacjenta chorzy mają gwarantowany dostęp do leków przeciwalergicznych, których koszt refundacji w 2010 r. to ok. 65 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada program dla chorych na ciężką astmę alergicznąResort informuje, że leki dla chorych na astmę i choroby płuc stanowią prawie 13 proc. całkowitej refundacji.

Do końca ubiegłego roku z terapii biologicznej w kraju korzystało ok. 50 osób. Leczenie omalizumabem – jako terapię niestandardową w ramach lecznictwa zamkniętego – stosowano za specjalną zgodą płatnika. Ponieważ leczenie takie jest stosunkowo drogie, dostęp do niego był ograniczony.
Od stycznia 2011 r. NFZ nie wydaje zgody na dalsze finansowanie takiego leczenia.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia