Regulamin

Definicje

1.1. Usługodawca – Incell Media Group, ul. Żniwna 3, 45-763 Opole, NIP: 7542605482, tel. 77 4575174
1.2. Portal – Portal internetowy MojeAlergie.pl, posiadający adres www.mojealergie.pl, którego właścicielem jest Usługodawca i w ramach którego Usługodawca świadczy usługi.
1.3. Usługi – Usługi świadczone przez usługodawcę w związku z prowadzeniem Portalu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
1.4. Użytkownik – Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zapoznała się z treścią regulaminu i zaakceptowała go oraz pomyślnie przeszła procedurę rejestracyjną i korzysta z treści i narzędzi (bazy danych) oferowanych w ramach Portalu
1.5. Profil użytkownika – zbiór danych dotyczących użytkownika, pozyskanych 
w procesie rejestracji, podlegający ochronie zgodnie z zasadami Polityki prywatności.
1.6. Konto – istniejące w bazie danych Portalu wpis w Mój Profil, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem
1.7. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej w domenie mojealergie.pl.
1.8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, poprzez wysyłanie 
i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
1.9. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.
1.10. Regulamin – niniejszy Regulamin.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa:
2.1.1. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
2.1.2. Zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
2.1.3. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
2.1.4. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Portalu.
2.2. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
2.3. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin, zaś Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią oraz potwierdzeniem tego faktu na etapie procesu rejestracji.
2.4. Nazwa portalu, szata graficzna, zastosowane rozwiązania techniczne oraz treść i baza danych podlegają ochronie i stanowią własność Usługodawcy.
2.5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Warunki techniczne świadczenia usługi

3.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
3.1.1. Połączenie z siecią Internet,
3.1.2. Graficzna przeglądarka internetowa z mechanizmem Cookie.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług

4.1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
4.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest spełnienie przez Użytkownika następujących warunków:
4.2.1. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
4.2.2. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, z zastrzeżeniem, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4.2.3. Wyrażenie zgody na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny komunikatów dotyczących Portalu,
4.2.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę do celów statystycznych i marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Portalu,
4.3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania 
z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług przyjmuje się wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
4.4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Portalu.
4.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników. W szczególnych przypadkach usługodawca ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do usług świadczonych w ramach Portalu oraz do odmowy usunięcia jego danych, zgodnie z postanowieniami polityki ochrony prywatności.
4.6. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne konto.
4.7. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą identyfikatora jakim jest adres 
e-mail podany w procesie rejestracji i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5. Usługi

5.1. Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji otrzymuje dostęp do Forum, dodawania ocen i komentarzy, Newslettera oraz innych usług uruchamianych na Portalu MojeAlergie.pl przez Usługodawcę.
5.2. Użytkownik korzystający z Forum zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych postanowień:
5.2.1. Użytkownik publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum,
5.2.2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
5.2.3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety oraz współżycia społecznego,
5.2.4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum przekazów reklamowych,
5.2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 regulaminu. Użytkownik zamieszczając wpis na stronie Forum przyjmuje do wiadomości, że ewentualne usunięcie przez Usługodawcę zamieszczonego przez niego wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na naruszenie postanowień pkt. 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4 regulaminu lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Usługodawcę wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego wpisu.
5.3. Przy publikacji wpisu zamieszczonego przez Użytkownika na Portalu Usługodawca może publikować jego imię i nazwisko.
5.4. Użytkownik korzystający z Newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dostarczanej na podany w procesie rejestracji adres e-mail.
5.5. Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania Poczty wewnętrznej w celu rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam.
5.6. Użytkownik korzystający z Galerii (Profil, dział Przysmaki) zobowiązuje się do:
5.6.1. Umieszczania zdjęć będących własnością Użytkownika,
5.6.2. Nieumieszczania zdjęć o treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, służących jako kryptoreklama usług, adresów stron itp.

6. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

6.1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
6.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
6.2.1. Przerw w świadczeniu Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Portalu,
6.2.2. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, zawierających treści pornograficzne oraz inne łamiące zasady dobrych obyczajów lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
6.3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika i zamieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Portalu w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
6.4. Zamieszczanie w Portalu treści bezprawnych, w szczególności propagujących przemoc lub pornograficznych, jest zabronione. Zarówno treść taka, jak również konta Użytkowników ją rozpowszechniających mogą zostać usunięte przez Usługodawcę.
6.5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa.
6.6. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę dla potrzeb świadczonej usługi.
6.7. Usługodawca posiada prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Portalu, w tym trwałego skasowania zgromadzonych w bazie danych treści oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Portalem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
6.8. Użytkownik zobowiązuje się do:
6.8.1. Nierozpowszechniania jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w bazie danych Portalu,
6.8.2. Nierozpowszechniania żadnych treści uznawanych za spam, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Portalu,
6.8.3. Niewpisywania w treściach komentarzy i dyskusjach na forum linków do zewnętrznych portali – zamieszczanie danych kontaktowych takich jak e-mail, telefon, adres jest zabronione.
6.9. Informacje zawarte w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym w zakresie profilaktyki zdrowia. Podane informacje nie stanowią źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz.
6.10. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, umieszczonych w Portalu, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa.
6.11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkownika.
6.12. Użytkownik potwierdza, że Usługodawca posiada wszelkie prawa, tytuł własności i udziały we wszelkich kompilacjach, pracach zbiorowych i innych pracach pochodnych stworzonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem lub włączeniem Treści Generowanych przez Użytkowników (TGU). Dostarczając TGU, użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, bezterminowej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej licencji na korzystanie, wykorzystywanie jako hosta lub pamięci podręcznej, kopiowanie, edytowanie, wprowadzanie na rynek, przechowywanie, dystrybucję, zlecanie dystrybucji, prywatne i publiczne odtwarzanie i/lub przekazywanie do publicznej wiadomości i udostępnianie, publiczne i prywatne wykonywanie, przekazywanie, zlecanie przekazywania, odgrywanie, eksponowanie, zmienianie, adaptowanie, ponowne formatowanie i/lub tworzenie prac pochodnych na podstawie TGU (ewentualnie zredagowanych i zmodyfikowanych przez Usługodawcę według własnego uznania) oraz promowanie tych TGU za pośrednictwem Portalu Wspieramy e-biznes, innych usług, produktów lub własności wskazanej przez Usługodawcę jako nośnik, znany obecnie lub opracowany w przyszłości, w celach redakcyjnych, komercyjnych, promocyjnych i wszelkich innych, przy czym użytkownik wyraża zgodę na udzielanie przez Usługodawcę osobom trzecim podlicencji na TGU.
6.13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
6.13.1. Podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
6.13.2. Nieprzestrzeganie przez Użytkowników postanowień Regulaminu.
6.13.3. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
6.13.4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
6.14. Usługodawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w bezbłędnej, kompletnej i pełnej formie.

7. Polityka prywatności

7.1. Administracja danych osobowych udostępnionych przez użytkownika należy również do Incell Media Group – podmiot ten przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach statystycznych, marketingowych oraz związanych z prawidłowym korzystaniem z usług świadczonych w Portalu. Dane mogą być udostępnione wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa.
7.2. Incell Media Group przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności Portalu MojeAlergie.pl.

8. Reklamacje

8.1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
8.2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dostarczenia reklamacji do Usługodawcy.
8.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
8.3.1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
8.3.2. przedmiot reklamacji,
8.3.3. okoliczności uzasadniające reklamację.
8.4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
8.5. Reklamacje należy przesłać na adres poczty elektronicznej redakcja@mojealergie.pl

9. Postanowienia końcowe

9.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
9.2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Portalu.
9.3. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego.